Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Klauzula Informacyjna RODO.


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz.Urzęd.UE L 119/1/ /dalej : RODO/.


informuję :

1/Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Irena Wachowiak- Szudra, 63-830 Pępowo, ul. St. Nadstawek 12, zwana Kancelarią.   Dane kontaktowe: tel. 65 5457060; www.kancelariarawicz.com.pl

2/Kancelaria  prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub c  RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, względnie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.


3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania  usług zleconych Kancelarii.

4/ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  mogą być  : organy wymiaru sprawiedliwości w tym sądy /w przypadku sprawy sądowej/ , strony/uczestnicy zleconego postępowania i ich pełnomocnicy , inne podmioty- adresaci zleconych działań prawnych i ich pełnomocnicy oraz firmy współpracujące z Kancelarią : biuro rachunkowe, firmy informatyczne, hostingowe,  operator pocztowy, substytuci  procesowi i inne organy upoważnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5/ Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, jednak  niezbędne do wykonania usług zleconych kancelarii.

6/ Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych.

7/ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

8/ Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.

9/Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wykonywania zleconych usług a ponadto do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wobec administratora. Kancelaria Radcy Prawnego